ELRAF instalacje i pomiary elektryczne
fb
fb

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane mówi:
"Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: (.) 2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów."

Firma Elraf wykonuje wszystkie podstawowe oraz rozszerzone pomiary elektryczne takie jak:
  • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • pomiar ciągłości przewodów ochronnych
  • badanie wyłączników różnicowoprądowych
  • pomiary eksploatacyjne instalacji odgromowych
  • pomiar natężenia oświetlenia
  • lokalizowanie tras kablowych i ich uszkodzeń
  • pomiar rezystancji uziemień i rezystywności gruntu
  • pomiar rezystancji izolacji
  • pomiary termowizyjne

Pomiary elektryczne wykonujemy we wszystkich układach sieciowych: TN-C, TN-S, TN-CS, IT, TT, jedno i trójfazowych.

Wszystkie prace pomiarowe zakończone są protokołami, które dostarczamy klientowi jako wydruki komputerowe. Wszystkie mierniki posiadają aktualne świadectwo kalibracji oraz świadectwo wzorcowania. W przypadku wyników pomiarów elektrycznych niespełniających norm, na życzenie klienta dokonujemy naprawy i modernizacji instalacji. Pomiary elektryczne wykonujemy w domach prywatnych, firmach, obiektach handlowych, budynkach użyteczności publicznej, placach budów, w strefach zagrożenia wybuchowego. Dokonujemy bezpłatnej wstępnej wyceny prac na podstawie protokołów celem usunięcia usterki.

shop

ELRAF INSTALACJE I POMIARY ELEKTRYCZNE Rafał Runo
ul. Ciernie 36a
58-160 Świebodzice
tel. kom. 604-508-712
E-mail: rafal.runo@elraf.pl
NIP: 886-232-71-28

instalacje elektryczne, termowizja, prace pod napięciem, pomiary elektryczne, usuwanie usterek, utrzymanie ruchu, modernizacje energetyczne dla wspólnot mieszkaniowych, utrzymywanie obiektów przemysłowych, budowa sieci energetycznych, instalacje odgromowe, automatyka przemysłowa, materiały elektryczne i elektrotechniczne, systemy oddymiania i sygnalizacji p/poż